अल्फाबूस्टअॅडव्हॉन्सबायोटेक्नॉलॉजीनेनिर्माणकेलेअसुन,अद्वितीयरचनाकेलीआहे.ज्यानेआपल्यालाजास्तीतजास्तउत्पन्नघेण्यासमदतहोते.

 • बियाण्याचीफुगवणतसेचउगवणलवकरहोते.
 • मुख्यआणिदुय्यममुळांचीवाढहोते.
 • पानेफांद्यांचीवाढचांगलीहोते.
 • अन्नद्रव्यांचेयोग्यप्रकारेशोषणहोऊनपिकाचीगुणवत्तावाढते.

वापरण्याचेप्रमाण –५००मिली/एकरहेप्रमाणअल्फाबूस्टशेतासाठीवापरण्यातयावे.

वापरण्याचीदिशा:अल्फाबूस्टवापरण्यापुर्वीबाटलीचांगलीहलवुनघ्यावी. सुरुवातीलाथोड्यापाण्यामध्येमिसळुनघ्यावे, नंतरदिलेल्याप्रमाणानुसारआवश्यकपाण्यामध्येमिसळुनफवारणीकरावी.

Alphaboostis innovated in advanced biotechnology, with unique composition, which helps to get optimum results.

 • Helps in early germination, and accelerates seedling development.
 • Helps in the development of primary and secondary root.
 • Helps in the development of branches and leaves.
 • It modifies the nutrients and increase the quality of the crop.

Dosage:500 ml/acre is the recommended quantity of Alphaboost for a field.

The direction of use: Shake the bottle well before using Alphaboost. Add desired quantity of Alphaboost in a small quantity of water and mix it well. Add this solution to sufficient quantity of water to achieve required coverage.

Marathi

अल्फाबूस्टअॅडव्हॉन्सबायोटेक्नॉलॉजीनेनिर्माणकेलेअसुन,अद्वितीयरचनाकेलीआहे.ज्यानेआपल्यालाजास्तीतजास्तउत्पन्नघेण्यासमदतहोते.

 • बियाण्याचीफुगवणतसेचउगवणलवकरहोते.
 • मुख्यआणिदुय्यममुळांचीवाढहोते.
 • पानेफांद्यांचीवाढचांगलीहोते.
 • अन्नद्रव्यांचेयोग्यप्रकारेशोषणहोऊनपिकाचीगुणवत्तावाढते.

वापरण्याचेप्रमाण –५००मिली/एकरहेप्रमाणअल्फाबूस्टशेतासाठीवापरण्यातयावे.

वापरण्याचीदिशा:अल्फाबूस्टवापरण्यापुर्वीबाटलीचांगलीहलवुनघ्यावी. सुरुवातीलाथोड्यापाण्यामध्येमिसळुनघ्यावे, नंतरदिलेल्याप्रमाणानुसारआवश्यकपाण्यामध्येमिसळुनफवारणीकरावी.

English

Alphaboostis innovated in advanced biotechnology, with unique composition, which helps to get optimum results.

 • Helps in early germination, and accelerates seedling development.
 • Helps in the development of primary and secondary root.
 • Helps in the development of branches and leaves.
 • It modifies the nutrients and increase the quality of the crop.

Dosage:500 ml/acre is the recommended quantity of Alphaboost for a field.

The direction of use: Shake the bottle well before using Alphaboost. Add desired quantity of Alphaboost in a small quantity of water and mix it well. Add this solution to sufficient quantity of water to achieve required coverage.