गेनरअॅडव्हॉन्सबायोटेक्नॉलॉजीनेनिर्माणकेलेअसुन,अद्वितीयरचनाकेलीआहे.ज्यानेआपल्यालाजास्तीतजास्तउत्पन्नघेण्यासमदतहोते.

 • गेनरप्रामुख्यानेपिकाच्याफुला-फळाचीवाढकरते.
 • गेनरमुळेभाजीपाला/ फळपिकाचेकाढणीनंतरचीटिकवणक्षमतावाढते.
 • पिकाचीपरिपक्वतालवकरतयारहोऊनफळाचीचववाढते.
 • फळे /भाजीपालाकाढणीलालवकरतयारहोतो.

वापरण्याचेप्रमाण – १००मिली/एकरहेप्रमाणगेनरचेशेतासाठीवापरण्यातयावे.

वापरण्याचीदिशा:गेनरवापरण्यापुर्वीबाटलीचांगलीहलवुनघ्यावी. सुरुवातीलाथोड्यापाण्यामध्येमिसळुनघ्यावे, नंतरदिलेल्याप्रमाणानुसारआवश्यकपाण्यामध्येमिसळुनफवारणीकरावी.

Gainer is innovated in advanced biotechnology, with unique composition, which helps to get optimum results.

  • Assist in the proper development of the newly formed flowers which lead to fuller fruits.
  • Promote maturing of fruits and enhance the quality by improving taste.
  • Increase the shelf life of fruit and vegetable after harvesting.
  • Helps to the early maturity of fruits and vegetables.

Dosage: 100 ml/acre is the recommended quantity of Gainer for a field.

The direction of use: Shake the bottle well before using the Gainer.  Add desired quantity of Gainer in a small quantity of water and mix it well. Add this solution to a sufficient quantity of water to achieve the required coverage.